Lý Thuyết

Thử đánh chữ Bói Kiều vào Google Search bạn sẽ được 1,150,000 kết quả. Một triệu một trăm năm chục ngàn! Đây là kết quả của thí nghiệm được thực hiện ngày 04/04/2014. Trong tương lai kết quả có thể còn nhiều hơn thế nửa. Đây là một bằng chứng rằng Bói Kiều đã là một sinh hoạt phổ biến trong dân gian Việt Nam. Trang Bói Kiều nầy được thiết kế để đáp ứng cho nhu cầu vừa nói trên của cộng đồng chúng ta.

Chúng tôi đã bỏ thì giờ dạo qua rất nhiều trang web Bói Kiều và nhận thấy rằng tất cả các trang nầy đều không đáp ứng được 2 tiêu chuẩn luận lý chúng tôi đề ra. Đó là:

  1. Phương pháp bói Kiều phải cho TẤT CẢ các câu trong số 3254 câu trong Truyện Kiều có cơ hội đồng đều để được chọn. Nói theo ngôn ngữ Toán học thì là mọi câu đều phải có xác suất xuất hiện như nhau.
  2. Phải có một sự hỗ tương trực tiếp giữa người bói Kiều và câu Kiều được chọn. Về tiêu chuẩn nầy, chúng tôi mượn phương pháp gieo quẻ dùng trong Bói Dịch với 3 đồng xu. Những phương pháp tương tự cũng đã được dùng theo truyền thống trong các phép xin Keo và xin Xâm.
    Nguyên tắc chung là tạo sự liên kết hỗ tương giữa người gieo quẻ và kết quả của sự gieo.

Công trình Bói Kiều nầy được thiết kế dựa trên hai tiêu chuẩn luận lý trên.

Chúng tôi hy vọng với sự thiết kế công phu của chúng tôi, công trình Bói Kiều nầy sẽ đáp ứng được nhu cầu xem bói của quý vị.

Nếu có các câu hỏi hay lời đề nghị, xin bạn bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi.