Chu Mạnh Trinh
 Cuốn ngỏ rèm xuân trải mấy sương.
 Sắc tài chi lắm để làm gương.
 Công cha bao quản liều thân thiếp.
 Sự nước xui nên phụ nghĩa chàng.
 Cung oán nỉ non đàn "Bạc mệnh".
 Duyên nay run rủi lưới Tiền Đường.
 Hai bên vẹn cả tình cùng hiếu.
 Đem bắc đồng cân đáng mấy vàng.