Tản Đà
 Tiếng trống biên đình bốn phía ran.
 Tướng quân chi tiếc cái hoa tàn.
 Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng.
 Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.
 Tổng đốc ví thương người bạc phận.
 Tiền Đường đâu đã mả hồng nhan.
 Bơ vơ nấm đất ven sông đó.
 Hồn có nghe chăng một tiếng đàn!