Nguyễn Khuyến
 Kiều nhi giấc mộng khéo như cười.
 Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi.
 Số kiếp bởi đâu mà lận đận?
 Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi!
 Cành hoa vườn thúy duyên còn bén.
 Giọt nước sông Tiền nợ chửa xuôi.
 Chẳng trách chàng Kim đeo đẳng mãi.
 Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi.