Bấm vào đây để đọc hướng dẫn.
Sau khi đọc xong, bấm lần thứ 2 để bắt đầu tiện ích tìm kiếm.
Hướng Dẫn

Trong thế giới điện toán, dấu ngôi sao (*) được gọi là wildcard và có nghĩa là "bất kỳ nhóm chữ nào". Dùng wildcard trong tiện ích tìm kiếm (search utility) sẽ cung ứng rất nhiều cách tìm hữu hiệu.

Một vài thí dụ sau đây sẽ làm rõ nghĩa vấn đề:

  1. Bạn muốn tìm các câu bắt đầu bằng chữ "trăm năm" (chữ hoa hay không đều có nghĩa như nhau). Bạn chỉ cần đánh vào "trăm năm*" (chú ý dấu *). Bói Kiều sẽ giải thích nhóm chữ nầy là "Hãy tìm cho tôi các câu Kiều bắt đầu bằng trăm năm sau đó là bất kỳ nhóm chữ nào".
    Kết quả trình bày sẽ chứa những câu như "Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.", hay "Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương."...
  2. Bạn muốn tìm các câu có chứa chữ "ngó ý". Bạn chỉ cần đánh vào "*ngó ý*" (chú ý 2 dấu *). Nhóm chữ nầy sẽ được hiểu là "Hãy tìm cho tôi các câu Kiều bắt đầu bằng bất kỳ nhóm chữ nào, kế đó là chữ ngó ý, rồi sau đó là bất kỳ nhóm chữ nào".
    Kết quả sẽ trình bày câu "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!" đúng như ý bạn muốn.
  3. Bạn nhớ man mán rằng trong câu Kiều bạn thích có chữ "cười" và "nghìn vàng" mà bạn không nhớ hết câu. Làm sao bạn tìm ra câu đó? Dễ lắm: bạn chỉ cần hỏi Bói Kiều tìm cho bạn các câu bắt đầu bằng bất kỳ nhóm chữ nào, kế đó là "cười", kế đó là bất kỳ nhóm chữ nào, kế đó là "nghìn vàng" và cuối cùng là bất kỳ nhóm chữ nào. Bạn chỉ cần thay "bất kỳ nhóm chữ nào" bằng "*", bạn sẽ được "*cười*nghìn vàng*" (chú ý 3 dấu *).
    Kết quả sẽ trình bày câu "Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa." cho bạn.

Lời đề nghị: chúng tôi thành thật hy vọng bạn dùng tiện ích tìm kiếm nầy thường xuyên. Càng dùng nó thì bạn càng dễ dàng chuyển đổi ý tưởng của bạn ra wildcard và bạn sẽ thấy phương pháp nầy vô cùng hữu hiệu và thích thú.

Nếu có các câu hỏi hay lời đề nghị, xin bạn bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Gõ nhóm chữ wildcard muốn tìm vào ô bên dưới